KVK ve Gizlilik Politikası

Ankara Distribitör Bayi

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Aydınlatma Metni

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Pimak Gıda Pazarlama Dağıtım İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Pimak” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunması konusunda azami özveri göstermekteyiz. Bu kapsamda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen verilerinizin hangi amaçla nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda,

Şirketimizden ürün veya hizmet alan gerçek kişi müşterilerinden olmanız sebebiyle kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, aile ve yakın bilgisi, hukuki işlem verileriniz) ile özel nitelikli kişisel verileriniz, talep / şikayetlerin takibi, mal / hizmet satış süreçleri ile satış sonrası destek süreçlerinin, lojistik faaliyetlerinin, iş sürekliliğinin sağlanması,  müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, tedarikin sağlanması dahil olmak üzere iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, , risk yönetimi süreçlerinin, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin sair ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecek ve açık rızanızın olması halinde pazarlama analiz çalışmalarının ve sunulan hizmetin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında reklam/kampanya/promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla işlenebilecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (b) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, şirketimizin danışmanları ya da çözüm ortakları veya alt yüklenicilerine aktarabilir. Pimak, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (Pimak) merkezi, şubeleri, , veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, internet siteleri ve benzeri elektronik işlem platformları veya diğer kamuya açık mecralar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

5) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız/ Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi linkteki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

Göksu Mah. İhlas Cad. No:6 Etimesgut / ANKARA adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

Şirketimizin pimakgida@hs01.kep.tr posta adresine; veya

Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin bilgi@pimakgida.com.tr adresine veya

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.